bios photo

Ren-Qi Huang

Associate Professor - Pharmacology & Neuroscience [Faculty]
Department: Pharmacology & Neuroscience
Location: 3400 Camp Bowie Blvd
Phone: 817-735-2095
Fax:
Email: Ren-Qi.Huang@unthsc.edu